پروفیل

قیمت پروفیل

پروفیل PROFILE از نظر لغوی به معنای مقطع ثابت و طول زیاد است که در ساختمان سازی و ماشین سازی به کار می رود، در این مقاله قصد داریم شما را با مفاهیم پروفیل ، کاربرد و روش تولید آن آشنا نماییم.

 

1388 محصول یافت شد

نام کارخانه واحد طول(m) تحویل سایز(mm) ضخامت(mm) زمان آخرین قیمت
پروفیل 40*80 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 40*80 2 30 دی 224000 (-1000 )
پروفیل 60*60 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 60*60 2 30 دی 224000 (-1000 )
پروفیل 60*30 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 60*30 2 30 دی 224000 (-1000 )
پروفیل 50*50 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 50*50 2 30 دی 224000 (-1000 )
پروفیل 50*30 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 50*30 2 30 دی 224000 (-1000 )
پروفیل 40*20 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 40*20 2 30 دی 224000 (-1000 )
پروفیل 509 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 509 2 30 دی 224000 (-1000 )
پروفیل 507 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 507 2 30 دی 224000 (-1000 )
پروفیل 508 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 508 2 30 دی 224000 (-1000 )
پروفیل 80*80 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 80*80 2 30 دی 224000 (-1000 )
پروفیل 100*100 3 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 100*100 3 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 100*100 2٫5 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 100*100 2.5 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 80*80 2٫5 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 80*80 2.5 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 50*50 2٫5 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 50*50 2.5 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 70*70 2٫5 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 70*70 2.5 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 60*60 2٫5 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 60*60 2.5 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 80*80 3 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 80*80 3 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 60*30 2٫5 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 60*30 2.5 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 40*40 2٫5 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 40*40 2.5 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 90*90 3 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 90*90 3 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 50*30 2٫5 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 50*30 2.5 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 90*90 2٫5 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 90*90 2.5 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 140*140 3 کارخانه 12متری کیلوگرم 12متری کارخانه 140*140 3 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 50*50 3 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 50*50 3 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 80*60 4 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 80*60 4 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 140*140 4 کارخانه 12متری کیلوگرم 12متری کارخانه 140*140 4 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 120*120 4 کارخانه 12متری کیلوگرم 12متری کارخانه 120*120 4 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 20*20 2 6 متری کیلوگرم 6 متری - 20*20 2 30 دی 224600 (-1000 )
پروفیل 10*20 2 6 متری کیلوگرم 6 متری - 10*20 2 30 دی 225500 (-1000 )
پروفیل 40*40 2 6 متری کیلوگرم 6 متری - 40*40 2 30 دی 224000 (-1000 )
پروفیل 20*30 2 6 متری کیلوگرم 6 متری - 20*30 2 30 دی 224300 (-1000 )
پروفیل 30*30 2 6 متری کیلوگرم 6 متری - 30*30 2 30 دی 224000 (-1000 )
پروفیل 70*70 3 6 متری کیلوگرم 6 متری - 70*70 3 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 120*120 3 12متری کیلوگرم 12متری - 120*120 3 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 60*60 3 6 متری کیلوگرم 6 متری - 60*60 3 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 80*40 2٫5 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 80*40 2.5 13 مرداد 160000 (-5000 )
پروفیل 90*90 4 6 متری کیلوگرم 6 متری - 90*90 4 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 20*20 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 20*20 2 13 مرداد 170600 (-5000 )
پروفیل 20*30 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 20*30 2 13 مرداد 170300 (-5000 )
پروفیل 10*20 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 10*20 2 13 مرداد 171500 (-5000 )
پروفیل 40*40 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 40*40 2 13 مرداد 170000 (-5000 )
پروفیل 80*40 4 6 متری کیلوگرم 6 متری - 80*40 4 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 30*30 2 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 30*30 2 13 مرداد 170000 (-5000 )
پروفیل 60*60 4 6 متری کیلوگرم 6 متری - 60*60 4 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 70*70 4 6 متری کیلوگرم 6 متری - 70*70 4 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 80*40 2.5 6 متری کیلوگرم 6 متری - 80*40 2.5 30 دی 207000 (-3000 )
پروفیل 70*70 3 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 70*70 3 13 مرداد 160000 (-5000 )
پروفیل 120*120 3 کارخانه 12متری کیلوگرم 12متری کارخانه 120*120 3 13 مرداد 160000 (-5000 )
پروفیل 60*60 3 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 60*60 3 13 مرداد 160000 (-5000 )
پروفیل 80*40 4 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 80*40 4 13 مرداد 160000 (-5000 )
پروفیل 60*60 4 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 60*60 4 13 مرداد 160000 (-5000 )
پروفیل 90*90 4 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 90*90 4 13 مرداد 160000 (-5000 )
پروفیل 70*70 4 کارخانه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 70*70 4 13 مرداد 160000 (-5000 )
پروفیلZ 3 Z*18 اصفهان طول سفارشی اصفهان کیلوگرم طول سفارشی اصفهان 3 23 آذر 201000 (22000 )
پروفیلZ 3 Z*20 اصفهان طول سفارشی اصفهان کیلوگرم طول سفارشی اصفهان 3 23 آذر 201200 (22000 )
پروفیلZ 3 Z*22 اصفهان طول سفارشی اصفهان کیلوگرم طول سفارشی اصفهان 3 23 آذر 201200 (22000 )
پروفیلZ 2.5 Z*18 اصفهان طول سفارشی اصفهان کیلوگرم طول سفارشی اصفهان 2.5 23 آذر 206000 (26000 )
پروفیلZ 2.5 Z*20 اصفهان طول سفارشی اصفهان کیلوگرم طول سفارشی اصفهان 2.5 23 آذر 206200 (26000 )
پروفیلZ 2.5 Z*22 اصفهان طول سفارشی اصفهان کیلوگرم طول سفارشی اصفهان 2.5 23 آذر 206200 (26000 )
پروفیل مبلی 0٫9 60*60 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 60*60 0.9 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل 0٫9*10*20 شاخه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 10*20 0.9 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 0٫9 40*40 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 40*40 0.9 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 0٫7 60*30 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 60*30 0.7 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 0٫7 20*30 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 20*30 0.7 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 0٫7 50*30 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 50*30 0.7 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 0٫9 60*30 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 60*30 0.9 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل 0٫7*25*10 شاخه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 10*25 0.7 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل0٫9*20*20 شاخه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 20*20 0.9 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 0٫9 40*20 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 40*20 0.9 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 0٫9 20*30 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 20*30 0.9 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 0٫7 30*30 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 30*30 0.7 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 0٫9 30*30 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 30*30 0.9 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 0٫7 60*60 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 60*60 0.7 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 0٫7 40*20 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 40*20 0.7 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 0٫7 40*40 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 40*40 0.7 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 0٫9 50*30 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 50*30 0.9 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل مبلی 1٫5 60*30 تهران 6 متری کارخانه نورد فولاد تهران کیلوگرم 6 متری کارخانه 60*30 1.5 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل 1٫5* 30*30 شاخه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 30*30 1.5 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل 1٫5*25*10 شاخه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 10*25 1.5 29 دی 272000 (-8000 )
پروفیل 1٫5*10*10 شاخه 6 متری کیلوگرم 6 متری کارخانه 10*10 1.5 29 دی 272000 (-8000 )