950 محصول یافت شد

نام کارخانه حالت واحد تحویل عرض(mm) ضخامت(mm) زمان آخرین قیمت
ورق گالوانیزه 0٫5 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.5 01 بهمن 287000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫5 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1.5 01 بهمن 250000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫5 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1.5 01 بهمن 250000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫6 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.6 01 بهمن 260000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫5 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.5 01 بهمن 287000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1 01 بهمن 250000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫8 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.8 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫6 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.6 01 بهمن 260000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫2 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1.2 01 بهمن 248000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫7 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.7 01 بهمن 254000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫9 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.9 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫8 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.8 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫9 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.9 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1 01 بهمن 250000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 2 01 بهمن 244000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫2 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1.2 01 بهمن 248000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 2 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 2 01 بهمن 244000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1 01 بهمن 250000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫25 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1.25 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫25کاشان 1250رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1.25 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫7 تاراز 1250 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.7 01 بهمن 254000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫5 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.5 01 بهمن 288000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫9شهرکرد 1250رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.9 01 بهمن 253000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫25 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1.25 01 بهمن 250000 (-10000 )
ورق گالوانیزه 1کاشان 1250رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1 01 بهمن 251000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫8شهرکرد 1250رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.8 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫9 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.9 01 بهمن 253000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.5 01 بهمن 288000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫25 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1.25 01 بهمن 250000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫7 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.7 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫7 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.7 01 بهمن 254000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫8 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.8 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫8 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.8 01 بهمن 253000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫7 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.7 01 بهمن 254000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1 01 بهمن 251000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫8 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.8 01 بهمن 253000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫5 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.5 01 بهمن 289000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫5 کاشان 1000رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1.5 01 بهمن 254000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫9 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.9 01 بهمن 253000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫9 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.9 01 بهمن 253000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 2 01 بهمن 242000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 2 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 2 01 بهمن 242000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫5 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.5 01 بهمن 289000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫6 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.6 01 بهمن 260000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫4 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.4 01 بهمن 302000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫6 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.6 01 بهمن 262000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫8 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.8 01 بهمن 251000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫6 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.6 01 بهمن 262000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫7 شهرکرد 1250رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.7 01 بهمن 256000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫6 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.6 01 بهمن 260000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫7 شهرکرد 1000رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.7 01 بهمن 256000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫4 کاشان 1250 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.4 01 بهمن 302000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫8 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.8 01 بهمن 251000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1.5 01 بهمن 249000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 2 01 بهمن 247000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫9 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.9 01 بهمن 251000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫25 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1.25 01 بهمن 247000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1 01 بهمن 250000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫5 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.5 01 بهمن 284000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫6 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.6 01 بهمن 260000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫5شهرکرد 1250رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 1.5 23 دی 262000 (3000 )
ورق گالوانیزه 2 شهرکرد 1250 رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 2 01 بهمن 247000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫5 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1.5 23 دی 262000 (3000 )
ورق گالوانیزه 0٫6 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.6 01 بهمن 260000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫5 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.5 01 بهمن 284000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫7 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.7 01 بهمن 252000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫25 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1.25 01 بهمن 247000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 1٫5 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 1.5 01 بهمن 249000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫9 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.9 01 بهمن 251000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫3 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.3 01 بهمن 325000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫4 تاراز 1000 رول بنگاه تهران تاراز رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.4 01 بهمن 300000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 2٫5 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 2.5 01 بهمن 242000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫45 کاشان 1000 رول بنگاه تهران کویر کاشان رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.45 01 بهمن 297000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫4 هفت الماس 1000 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.4 01 بهمن 298000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫4 شهرکرد 1000 رول بنگاه تهران شهرکرد رول کیلوگرم بنگاه تهران 1000 0.4 13 مهر 342000 (-5000 )
ورق گالوانیزه 0٫4 هفت الماس 1250 رول بنگاه تهران هفت الماس رول کیلوگرم بنگاه تهران 1250 0.4 01 بهمن 298000 (-6000 )
ورق گالوانیزه 0٫7 هفت الماس 1250 رول کارخانه هفت الماس رول کیلوگرم کارخانه 1250 0.7 21 مرداد 206500 (-1000 )
ورق گالوانیزه 0٫5 تاراز 1250 رول کارخانه تاراز رول کیلوگرم کارخانه 1250 0.5 21 مرداد 222000 (-6000 )