ورق سیاه

قیمت ورق سیاه

قیمت انواع ورق سیاه

1281 محصول یافت شد

نام کارخانه سایز ضخامت واحد فروش استاندارد محل بارگیری زمان آخرین قیمت
ورق سیاه 25 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین فولاد اکسین 2000 25 کیلوگرم ST37 کارخانه 29 دی 18200 (-350 )
ورق سیاه 20 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین فولاد اکسین 2000 20 کیلوگرم ST37 کارخانه 20 دی 18800 (-10 )
ورق سیاه 2 عرض 1250 فابریک نیکان پروفیل نیکان پروفیل 1250 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 30 دی 21500 (-900 )
ورق سیاه 15 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین فولاد اکسین 2000 15 کیلوگرم ST37 کارخانه 08 دی 19500 (490 )
ورق سیاه 2 عرض 1000 فابریک نیکان پروفیل نیکان پروفیل 1000 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 30 دی 21500 (-900 )
ورق سیاه 10 عرض 1200 فابریک نورد و تولید قطعات فولادی 6 10 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 15600 (100 )
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده نیکان پروفیل نیکان پروفیل 1000 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 30 دی 21500 (-900 )
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده پروفیل موکریان پروفیل موکریان 6 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 21700 (1000 )
ورق سیاه 12 عرض 1200 فابریک نورد و تولید قطعات فولادی 6 12 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 15600 (100 )
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده نیکان پروفیل نیکان پروفیل 1250 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 30 دی 19800 (-700 )
ورق سیاه 15 عرض 1200 فابریک نورد و تولید قطعات فولادی 6 15 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 15600 (100 )
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده فولاد صبح پارسیان فولاد صبح پارسیان 6 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 21750 (1000 )
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده پروفیل موکریان پروفیل موکریان 6 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 30 دی 21500 (-500 )
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده فولاد صبح پارسیان فولاد صبح پارسیان 6 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 30 دی 21450 (-500 )
ورق سیاه 30 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان فولاد کاویان 1500 30 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 18000 (100 )
ورق سیاه 40 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین فولاد اکسین 2000 40 کیلوگرم ST37 کارخانه 29 دی 18200 (-300 )
ورق سیاه 8 عرض 1200 فابریک نورد و تولید قطعات فولادی 6 8 کیلوگرم ST37 کارخانه 30 دی 16000 (-200 )
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده امید البرز امید البرز 6 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 21700 (1000 )
ورق سیاه 25 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان فولاد کاویان 1500 25 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 18000 (100 )
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده امید البرز امید البرز 6 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 30 دی 21500 (-400 )
ورق سیاه 20 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان فولاد کاویان 1500 20 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 18000 (100 )
ورق سیاه 30 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین فولاد اکسین 2000 30 کیلوگرم ST37 کارخانه 29 دی 18200 (-350 )
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا لوله و پروفیل مبتکران صبا 6 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 21650 (1000 )
ورق سیاه 10 عرض 1500 رول فولاد سبا فولاد سبا 1500 10 کیلوگرم ST37 کارخانه 30 دی 16100 (-700 )
ورق سیاه 20 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان فولاد کاویان 1500 20 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 17100 (200 )
ورق سیاه 8 عرض 1500 رول فولاد سبا فولاد سبا 1500 8 کیلوگرم ST37 کارخانه 30 دی 15850 (-350 )
ورق سیاه 25 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان فولاد کاویان 1250 25 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 17100 (200 )
ورق سیاه 40 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان فولاد کاویان 1500 40 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 18000 (100 )
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده لوله و پروفیل مبتکران صبا لوله و پروفیل مبتکران صبا 6 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 30 دی 21450 (-500 )
ورق سیاه 12 عرض 1500 رول فولاد سبا فولاد سبا 1500 12 کیلوگرم ST37 کارخانه 30 دی 16900 (-400 )
ورق سیاه 10 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه 1500 10 ST37 انبار اصفهان 01 بهمن 15950 (-850 )
ورق سیاه 20 عرض 1200 فابریک نورد و تولید قطعات فولادی 6 20 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 15600 (100 )
ورق سیاه 3 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه 1500 3 ST37 انبار اصفهان 01 بهمن 20500 (-1000 )
ورق سیاه 15 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان فولاد کاویان 1250 15 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 17100 (200 )
ورق سیاه 15 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه 1500 15 ST37 انبار اصفهان 01 بهمن 16500 (-600 )
ورق سیاه 15 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان فولاد کاویان 1500 15 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 18000 (100 )
ورق سیاه 2 برش خورده 1250 2000*1250 2 ST37 کارخانه 01 بهمن 21500 (-1100 )
ورق سیاه 2 فابریک 1000 2000*1000 2 ST37 کارخانه 01 بهمن 21500 (-1100 )
ورق سیاه 2 برش خورده 1000 2500*1000 2 ST37 کارخانه 01 بهمن 21500 (-1100 )
ورق سیاه 2 فابریک 1250 2500*1250 2 ST37 کارخانه 01 بهمن 19800 (-900 )
ورق سیاه 2 عرض 1250 رول فولاد سبا فولاد سبا 6 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 بهمن 21700 (1000 )
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 23 شهریور 146500 (1000 )
ورق سیاه 2 رول 1250 فولاد مبارکه فولاد مبارکه 1250 2 ST37 انبار اصفهان 01 بهمن 21000 (-400 )
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 23 شهریور 148500 (2000 )
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 22 شهریور 149000 (500 )
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 23 شهریور 155500 (2500 )
ورق سیاه 5 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 23 شهریور 152500 (1500 )
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 23 شهریور 155500 (2500 )
ورق سیاه 10 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان فولاد کاویان 1250 10 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 دی 16100 (900 )
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده آریا افق پاسارگاد آریا افق پاسارگاد 6 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 13 آذر 18010 (10 )
ورق سیاه 12 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین فولاد اکسین 2000 12 کیلوگرم ST37 کارخانه 08 دی 19500 (1000 )
ورق سیاه 6 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه 1500 6 ST37 کارخانه 11 آبان 15200 (-300 )
ورق سیاه 8 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه 1500 8 ST37 کارخانه 11 آبان 14200 (-300 )
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهران فولاد مبارکه 23 شهریور 149500 (1500 )
ورق سیاه 4 عرض 1500 رول فولاد سبا فولاد سبا 1500 4 کیلوگرم ST37 کارخانه 29 دی 20800 (-1800 )
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده آریا افق پاسارگاد آریا افق پاسارگاد 6 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 13 آذر 18510 (10 )
ورق سیاه 12 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه 1500 12 ST37 کارخانه 11 آبان 14200 (-300 )
ورق سیاه 12 عرض 1250 فابریک فولاد کاویان فولاد کاویان 1250 12 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 دی 16100 (900 )
ورق سیاه 4 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه 1500 4 ST37 کارخانه 11 آبان 18500 (-100 )
ورق سیاه 35 عرض 2000 فابریک فولاد اکسین فولاد اکسین 2000 35 کیلوگرم ST37 کارخانه 20 دی 18200 (-10 )
ورق سیاه 2 عرض 1250 برش خورده فولادی اصفهان اصفهان 1250 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 18 آبان 21000 (-1000 )
ورق سیاه 2 عرض 1000 برش خورده فولادی اصفهان اصفهان 1000 2 کیلوگرم ST37 کارخانه 18 آبان 21200 (-600 )
ورق سیاه 15 فابریک 1200 قطعات فولادی 1200 15 ST37 کارخانه 01 بهمن 15500 (-300 )
ورق سیاه 5 رول 1500 فولاد مبارکه فولاد مبارکه 1500 5 ST37 کارخانه 30 مهر 15200 (-1100 )
ورق سیاه 12 فابریک 1200 قطعات فولادی 1200 12 ST37 کارخانه 01 بهمن 15500 (-300 )
ورق سیاه 10 فابریک 1200 قطعات فولادی 1200 10 ST37 کارخانه 01 بهمن 15500 (-300 )
ورق سیاه 12 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان فولاد کاویان 1500 12 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 دی 16700 (1600 )
ورق سیاه 20 فابریک 1200 قطعات فولادی 1200 20 ST37 کارخانه 01 بهمن 15500 (-300 )
ورق سیاه 8 فابریک 1200 قطعات فولادی 1200 8 ST37 کارخانه 01 بهمن 16000 (-200 )
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران کاویان 30 شهریور 136000 (1000 )
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران کاویان 30 شهریور 136000 (1000 )
ورق سیاه 10 عرض 1500 فابریک فولاد کاویان فولاد کاویان 1500 10 کیلوگرم ST37 کارخانه 01 دی 16700 (1700 )
ورق سیاه 2 رول 1000 فولاد مبارکه فولاد مبارکه 1000 2 ST37 انبار اصفهان 01 بهمن 21500 (-400 )
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین 30 شهریور 142500 (-1500 )
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین 30 شهریور 142500 (-1500 )
ورق سیاه 4 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانه فولاد مبارکه 29 شهریور 162000 (2500 )
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین 30 شهریور 139000 (-2000 )
ورق سیاه 25 فابریک 1500 فولاد کاویان فولاد کاویان 6000*1500 25 ST37 کارخانه 01 بهمن 17800 (-200 )
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران اکسین 30 شهریور 166500 (-2500 )
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانه اکسین 30 شهریور 139000 (-2000 )