نبشی

قیمت نبشی

قیمت انواع نبشی

859 محصول یافت شد

نام کارخانه سایز واحد ضخامت طول شاخه محل تحویل زمان آخرین قیمت
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری کارخانه نورد آریان فولاد 80*80 کیلوگرم 8 6 متری کارخانه 01 بهمن 131000 (-4000 )
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 40*40 کیلوگرم 4 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 136000 (-1000 )
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 80*80 کیلوگرم 8 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 135000 (-1000 )
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 40*40 کیلوگرم 4 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 135000 (-1000 )
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 60*60 کیلوگرم 6 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 135000 (-1000 )
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 30*30 کیلوگرم 3 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 135000 (-1000 )
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 50*50 کیلوگرم 5 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 135000 (-1000 )
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 120*120 کیلوگرم 12 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 136000 (-1000 )
نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 60*60 کیلوگرم 6 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 136000 (-1000 )
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 100*100 کیلوگرم 10 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 136000 (-1000 )
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 80*80 کیلوگرم 8 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 136000 (-1000 )
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 50*50 کیلوگرم 5 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 136000 (-1000 )
نبشی 3*30*30 شکفته 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 30*30 کیلوگرم 3 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 136000 (-1000 )
نبشی 5*50*50 شکفته 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 50*50 کیلوگرم 5 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 136000 (-1000 )
نبشی 4*40*40 شکفته 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 40*40 کیلوگرم 4 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 136000 (-1000 )
نبشی 6*60*60 شکفته 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 60*60 کیلوگرم 6 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 136000 (-1000 )
نبشی 8*80*80 شکفته 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 80*80 کیلوگرم 8 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 136000 (-1000 )
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری کارخانه نورد آریان فولاد 120*120 کیلوگرم 12 6 متری کارخانه 01 بهمن 131000 (-4000 )
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری کارخانه نورد آریان فولاد 100*100 کیلوگرم 10 6 متری کارخانه 01 بهمن 131000 (-4000 )
نبشی 10*100*100 شکفته 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 100*100 کیلوگرم 10 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 136000 (-1000 )
نبشی 5*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 50*50 کیلوگرم 5 6 متری کارخانه 01 بهمن 129500 (-3000 )
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه نورد آریان فولاد 50*50 کیلوگرم 5 6 متری کارخانه 01 بهمن 131500 (-4000 )
نبشی 5*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 60*60 کیلوگرم 5 6 متری کارخانه 01 بهمن 129500 (-3000 )
نبشی 3*30*30 شکفته 6 متری کارخانه شکفته مشهد 30*30 کیلوگرم 3 6 متری کارخانه 30 دی 130000 (-4500 )
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه نورد آریان فولاد 40*40 کیلوگرم 4 6 متری کارخانه 01 بهمن 131500 (-4000 )
نبشی 4*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 50*50 کیلوگرم 4 6 متری کارخانه 01 بهمن 129500 (-3000 )
نبشی 4*40*40 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 40*40 کیلوگرم 4 6 متری کارخانه 01 بهمن 129500 (-3000 )
نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری کارخانه نورد آریان فولاد 60*60 کیلوگرم 6 6 متری کارخانه 01 بهمن 131500 (-4000 )
نبشی 8*80*80 شکفته 12 متری کارخانه شکفته مشهد 80*80 کیلوگرم 8 12 متری کارخانه 30 دی 130000 (-3500 )
نبشی 10*100*100 شکفته 12 متری کارخانه شکفته مشهد 100*100 کیلوگرم 10 12 متری کارخانه 30 دی 130000 (-3500 )
نبشی 6*60*60 شکفته 6 متری کارخانه شکفته مشهد 60*60 کیلوگرم 6 6 متری کارخانه 30 دی 130000 (-4000 )
نبشی 5*50*50 شکفته 6 متری کارخانه شکفته مشهد 50*50 کیلوگرم 5 6 متری کارخانه 30 دی 130000 (-4500 )
نبشی 4*40*40 شکفته 6 متری کارخانه شکفته مشهد 40*40 کیلوگرم 4 6 متری کارخانه 30 دی 130000 (-4500 )
نبشی 8*80*80 شکفته 6 متری کارخانه شکفته مشهد 80*80 کیلوگرم 8 6 متری کارخانه 30 دی 130000 (-3000 )
نبشی 3*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه نورد آریان فولاد 40*40 کیلوگرم 3 6 متری کارخانه 01 بهمن 132500 (-4000 )
نبشی 6*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 60*60 کیلوگرم 6 6 متری کارخانه 01 بهمن 129500 (-3000 )
نبشی 4*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 60*60 کیلوگرم 4 6 متری کارخانه 01 بهمن 130500 (-3000 )
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری کارخانه 80*80 کیلوگرم 8 6 متری کارخانه 01 بهمن 130000 (2000 )
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری کارخانه 40*40 کیلوگرم 4 6 متری کارخانه 01 بهمن 130000 (2000 )
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری کارخانه 60*60 کیلوگرم 6 6 متری کارخانه 01 بهمن 130000 (2000 )
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری کارخانه 30*30 کیلوگرم 3 6 متری کارخانه 01 بهمن 130000 (2000 )
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری کارخانه 50*50 کیلوگرم 5 6 متری کارخانه 01 بهمن 130000 (2000 )
نبشی 6*70*70 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 70*70 کیلوگرم 6 6 متری کارخانه 01 بهمن 132500 (-3000 )
نبشی 10*100*100 ظهوریان 6 متری کارخانه 100*100 کیلوگرم 10 6 متری کارخانه 01 بهمن 130000 (2000 )
نبشی 4*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه نورد آریان فولاد 50*50 کیلوگرم 4 6 متری کارخانه 01 بهمن 131500 (-4000 )
نبشی 7*70*70 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 70*70 کیلوگرم 7 6 متری کارخانه 16 دی 147500 (2000 )
نبشی 5*45*45 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 45*45 کیلوگرم 5 6 متری کارخانه 01 بهمن 135500 (-3000 )
نبشی 3*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 50*50 کیلوگرم 3 6 متری کارخانه 01 بهمن 130500 (-3000 )
نبشی 5*70*70 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 70*70 کیلوگرم 5 6 متری کارخانه 01 بهمن 133500 (-3000 )
نبشی 5*60*60 آریان فولاد 6 متری کارخانه نورد آریان فولاد 60*60 کیلوگرم 5 6 متری کارخانه 01 بهمن 131500 (-4000 )
نبشی 3*40*40 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 40*40 کیلوگرم 3 6 متری کارخانه 01 بهمن 130500 (-3000 )
نبشی 6*80*80 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 80*80 کیلوگرم 6 6 متری کارخانه 01 بهمن 130500 (-3000 )
نبشی 7*80*80 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 80*80 کیلوگرم 7 6 متری کارخانه 01 بهمن 129500 (-3000 )
نبشی 5*7٫5*7٫5 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 7.5*7.5 کیلوگرم 5 6 متری کارخانه 02 دی 142000 (6000 )
نبشی 6*7.5*7.5 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 7.5*7.5 کیلوگرم 6 6 متری کارخانه 01 بهمن 133500 (-3000 )
نبشی 8*80*80 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 80*80 کیلوگرم 8 6 متری کارخانه 01 بهمن 129500 (-3000 )
نبشی 3*45*45 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 45*45 کیلوگرم 3 6 متری کارخانه 20 دی 148500 (-1000 )
نبشی 10*100*100 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 100*100 کیلوگرم 10 6 متری کارخانه 01 بهمن 128500 (-3000 )
نبشی 6*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 50*50 کیلوگرم 6 6 متری کارخانه 01 بهمن 135500 (-3000 )
نبشی 7*100*100 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 100*100 کیلوگرم 7 6 متری کارخانه 02 مهر 137000 (2000 )
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 20*20 ضخامت 3 میلی متر 20*20 کیلوگرم 3 17 دی 820000 (-30000 )
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 30*30 ضخامت 3 میلی متر 30*30 کیلوگرم 3 17 دی 820000 (-30000 )
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 40*40 ضخامت 4 میلی متر 40*40 کیلوگرم 4 17 دی 820000 (-30000 )
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 80*80 ضخامت 8 میلی متر 80*80 کیلوگرم 8 17 دی 820000 (-30000 )
نبشی استنلس استیل 304 ابعاد 50*50 ضخامت 5 میلی متر 50*50 کیلوگرم 5 17 دی 820000 (-30000 )
نبشی 4*45*45 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 45*45 کیلوگرم 4 6 متری کارخانه 16 دی 124500 (2000 )
نبشی 8*100*100 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 100*100 کیلوگرم 8 6 متری کارخانه 20 دی 146500 (-1000 )
نبشی 4*70*70 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 70*70 کیلوگرم 4 6 متری کارخانه 16 دی 147500 (2000 )
نبشی 5*6.3*6.3 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 6.3*6.3 کیلوگرم 5 6 متری کارخانه 12 مرداد 122000 (-5000 )
نبشی 4*6٫3*6٫3 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 6.3*6.3 کیلوگرم 4 6 متری کارخانه 24 خرداد 81000 (1000 )
نبشی 6*60*60 منظومه 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 60*60 کیلوگرم 6 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 133000 (-1000 )
نبشی 5*6٫3*6٫3 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 6.3*6.3 کیلوگرم 5 6 متری کارخانه 24 خرداد 80500 (1000 )
نبشی 5*50*50 منظومه 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 50*50 کیلوگرم 5 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 133000 (-1000 )
نبشی 4*40*40 منظومه 6 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 40*40 کیلوگرم 4 6 متری بنگاه تهران 01 بهمن 135000 (-1000 )
نبشی 6*7٫5*7٫5 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 7.5*7.5 کیلوگرم 6 6 متری کارخانه 19 خرداد 79000 (-1000 )
نبشی 3*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 60*60 کیلوگرم 3 6 متری کارخانه 22 تیر 113000 (32000 )
نبشی 5*7.5*7.5 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 7.5*7.5 کیلوگرم 5 6 متری کارخانه 01 بهمن 134500 (-3000 )
نبشی 6*60*60 منظومه 6 متری کارخانه منظومه 60*60 کیلوگرم 6 6 متری کارخانه 30 دی 128000 (-3000 )
نبشی 5*50*50 منظومه 6 متری کارخانه منظومه 50*50 کیلوگرم 5 6 متری کارخانه 30 دی 128000 (-3000 )
نبشی 8*80*80 منظومه 6 متری کارخانه منظومه 80*80 کیلوگرم 8 6 متری کارخانه 30 دی 128000 (-3000 )