ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت انواع ناودانی

315 محصول یافت شد

نام کارخانه سایز طول شاخه واحد فروش استاندارد محل بارگیری زمان آخرین قیمت
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 6 عرض 10 میلیمتر 10 17 دی 965000 (-35000 )
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 6 عرض 12 میلیمتر 12 17 دی 965000 (-35000 )
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 5 عرض 5 میلیمتر 5 17 دی 965000 (-35000 )
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 4 عرض 4 میلیمتر 4 17 دی 965000 (-35000 )
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 5 عرض 6 میلیمتر 6 17 دی 965000 (-35000 )
ناودانی استنلس استیل 304L ضخامت 5 عرض 8 میلیمتر 8 17 دی 965000 (-35000 )
ناودانی 10 سبک آریان فولاد (6 متری) نورد آریان فولاد 10 6 کیلوگرم سبک کارخانه 01 بهمن 13000 (-350 )
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (12 متری) ناب تبریز 16 12 کیلوگرم سنگین کارخانه 30 دی 13050 (-300 )
ناودانی 16 سنگین ناب تبریز (6 متری) ناب تبریز 16 6 کیلوگرم سنگین کارخانه 30 دی 13050 (-300 )
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (12 متری) ناب تبریز 14 12 کیلوگرم سنگین کارخانه 30 دی 13050 (-300 )
ناودانی 14 سنگین ناب تبریز (6 متری) ناب تبریز 14 6 کیلوگرم سنگین کارخانه 30 دی 13050 (-300 )
ناودانی 8 سبک منظومه (6 متری) منظومه 8 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 12800 (-300 )
ناودانی 6 سنگین منظومه (6 متری) منظومه 6 6 کیلوگرم سنگین کارخانه 30 دی 12800 (-300 )
ناودانی 6 سبک منظومه (6 متری) منظومه 6 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 12800 (-300 )
ناودانی 12 سبک شکفته (6 متری) شکفته مشهد 12 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13000 (-400 )
ناودانی 8 سبک شکفته (6 متری) شکفته مشهد 8 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13000 (-400 )
ناودانی 10 سبک شکفته (6 متری) شکفته مشهد 10 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13000 (-400 )
ناودانی 14 سبک شکفته (6 متری) شکفته مشهد 14 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13000 (-400 )
ناودانی 16 سبک شکفته (6 متری ) شکفته مشهد 16 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13000 (-400 )
ناودانی 6 سبک شکفته (6 متری) شکفته مشهد 6 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13000 (-400 )
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (12 متری) ناب تبریز 12 12 کیلوگرم سنگین کارخانه 30 دی 13050 (-300 )
ناودانی 12 سبک الماس یزد (6 متری) الماس یزد 12 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13800 (-100 )
ناودانی 10 سبک الماس یزد (6 متری) الماس یزد 10 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13800 (-100 )
ناودانی 14 سبک الماس یزد (6 متری) الماس یزد 14 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13800 (-100 )
ناودانی 16 سبک الماس یزد (6 متری) الماس یزد 16 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13800 (-100 )
ناودانی 6 سبک دهشیر یزد (6 متری) فولاد دهشیر یزد 6 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13750 (-100 )
ناودانی 12 سنگین ناب تبریز (6 متری) ناب تبریز 12 6 کیلوگرم سنگین کارخانه 30 دی 13050 (-300 )
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (6 متری) فولاد دهشیر یزد 12 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13750 (-100 )
ناودانی 12 سبک دهشیر یزد (12 متری) فولاد دهشیر یزد 12 12 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13750 (-100 )
ناودانی 10 سبک دهشیر یزد (6 متری) فولاد دهشیر یزد 10 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13750 (-100 )
ناودانی 8 سبک دهشیر یزد (6 متری) فولاد دهشیر یزد 8 6 کیلوگرم سبک کارخانه 30 دی 13750 (-100 )
ناودانی 8 سبک البرز غرب (6 متری) فولاد البرز غرب 8 6 کیلوگرم سبک کارخانه 01 بهمن 14500 (-300 )
ناودانی 12 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته مشهد 12 6 متری 01 بهمن 136000 (-1000 )
ناودانی 10 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته مشهد 10 6 متری 01 بهمن 136000 (-4000 )
ناودانی 14 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته مشهد 14 6 متری 01 بهمن 136000 (-4000 )
ناودانی 8 سبک البرز غرب (12 متری) فولاد البرز غرب 8 12 کیلوگرم سبک کارخانه 01 بهمن 14500 (-300 )
ناودانی 10 سبک البرز غرب (12 متری) فولاد البرز غرب 10 12 کیلوگرم سبک کارخانه 01 بهمن 14500 (-300 )
ناودانی 10 سبک البرز غرب (6 متری) فولاد البرز غرب 10 6 کیلوگرم سبک کارخانه 01 بهمن 14500 (-300 )
ناودانی 6 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته مشهد 6 6 متری 01 بهمن 136000 (-1000 )
ناودانی 8 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته مشهد 8 6 متری 01 بهمن 136000 (-1000 )
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 16 6 متری 01 بهمن 130500 (-3000 )
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (6 متری) ناب تبریز 10 6 کیلوگرم سنگین کارخانه 30 دی 13050 (-300 )
ناودانی 14 سبک البرز غرب (6 متری) فولاد البرز غرب 14 6 کیلوگرم سبک کارخانه 01 بهمن 14500 (-300 )
ناودانی 14 سبک البرز غرب (12 متری) فولاد البرز غرب 14 12 کیلوگرم سبک کارخانه 01 بهمن 14500 (-300 )
ناودانی 16 شکفته 12 متری کارخانه شکفته مشهد 16 12 متری 30 دی 130000 (-4500 )
ناودانی 10 شکفته 6 متری کارخانه شکفته مشهد 10 6 متری 30 دی 130000 (-4500 )
ناودانی 10 شکفته 12 متری کارخانه شکفته مشهد 10 12 متری 30 دی 130000 (-4500 )
ناودانی 12 شکفته 6 متری کارخانه شکفته مشهد 12 6 متری 30 دی 130000 (-4500 )
ناودانی 14 شکفته 6 متری کارخانه شکفته مشهد 14 6 متری 30 دی 130000 (-4500 )
ناودانی 12 شکفته 12 متری کارخانه شکفته مشهد 12 12 متری 30 دی 130000 (-4500 )
ناودانی 16 شکفته 6 متری کارخانه شکفته مشهد 16 6 متری 30 دی 130000 (-4500 )
ناودانی 14 شکفته 12 متری کارخانه شکفته مشهد 14 12 متری 30 دی 130000 (-4500 )
ناودانی 8 شکفته 6 متری کارخانه شکفته مشهد 8 6 متری 30 دی 130000 (-4000 )
ناودانی 6 شکفته 6 متری کارخانه شکفته مشهد 6 6 متری 30 دی 130000 (-4000 )
ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 12 6 متری 01 بهمن 130500 (-3000 )
ناودانی 12 ناب تبریز 12 متری کارخانه ناب تبریز 12 12 متری 01 بهمن 130500 (-3000 )
ناودانی 16 ناب تبریز 12 متری کارخانه ناب تبریز 16 12 متری 01 بهمن 130500 (-3000 )
ناودانی 16 سبک البرز غرب (6 متری) فولاد البرز غرب 16 6 کیلوگرم سبک کارخانه 24 دی 16500 (-200 )
ناودانی 12 اشتهارد (6 متری) فولاد اشتهارد 12 6 کیلوگرم سبک کارخانه 27 دی 13900 (-400 )
ناودانی 12 سبک البرز غرب (6 متری) فولاد البرز غرب 12 6 کیلوگرم سبک کارخانه 01 بهمن 14500 (-300 )
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 10 6 متری 01 بهمن 130500 (-3000 )
ناودانی 16 سبک البرز غرب (12 متری) فولاد البرز غرب 16 12 کیلوگرم سبک کارخانه 24 دی 16500 (-200 )
ناودانی 8 سنگین ناب تبریز (6 متری) ناب تبریز 8 6 کیلوگرم سنگین کارخانه 11 آبان 12200 (-800 )
ناودانی 10 ناب تبریز 12 متری کارخانه ناب تبریز 10 12 متری 01 بهمن 130500 (-3000 )
ناودانی 10 سنگین ناب تبریز (12 متری) ناب تبریز 10 12 کیلوگرم سنگین کارخانه 30 دی 13050 (-300 )
ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز 14 6 متری 01 بهمن 130500 (-3000 )
ناودانی 14 ناب تبریز 12 متری کارخانه ناب تبریز 14 12 متری 01 بهمن 130500 (-3000 )
ناودانی 8 سبک نصر آذربایجان (6 متری) فولاد نصر آذربایجان 8 6 کیلوگرم سبک کارخانه 03 دی 13400 (1400 )
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (6 متری) فولاد نصر آذربایجان 10 6 کیلوگرم سبک کارخانه 03 دی 13400 (1400 )
ناودانی 8 سبک نصر آذربایجان (12 متری) فولاد نصر آذربایجان 8 12 کیلوگرم سبک کارخانه 03 دی 13400 (1400 )
ناودانی 10 سبک نصر آذربایجان (12 متری) فولاد نصر آذربایجان 10 12 کیلوگرم سبک کارخانه 03 دی 13400 (1400 )
ناودانی 12 مگا استیل ایوانکی (6 متری) فولاد ایوان 12 6 کیلوگرم سبک کارخانه 24 دی 14300 (-100 )
ناودانی 12 سبک البرز غرب (12 متری) فولاد البرز غرب 12 12 کیلوگرم سبک کارخانه 22 شهریور 16500 (-10 )
ناودانی 8 سبک سجاد (6 متری) 8 6 متر سبک کارخانه 25 آذر 12000 (320 )
ناودانی 10 سبک سجاد (6 متری) 10 6 متر سبک کارخانه 25 آذر 12000 (320 )
ناودانی 10 اشتهارد (6 متری) فولاد اشتهارد 10 6 کیلوگرم سبک کارخانه 17 دی 14500 (4110 )
ناودانی 6 سبک اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری) 6 6 کیلوگرم سبک کارخانه 01 بهمن 13140 (-300 )
ناودانی 6 سنگین اسپیرال-فولاد کوهپایه (6 متری) 6 6 کیلوگرم سنگین کارخانه 01 بهمن 13140 (-300 )
ناودانی 10 سبک فراد (6 متری) 10 6 کیلوگرم سبک کارخانه 03 دی 13400 (1400 )
ناودانی 10 سبک فراد (12 متری) 10 12 کیلوگرم سبک کارخانه 03 دی 13400 (1400 )