8 محصول یافت شد

نام کارخانه واحد فروش محل بارگیری زمان آخرین قیمت
خاموت 8 مهندسی (A2) کیلوگرم بنگاه تهران 30 دی 14000 (-100 )
خاموت 10 مهندسی (A2) کیلوگرم بنگاه تهران 30 دی 13350 (-100 )
هر کیلو خاموت مهندسی 8 02 دی 14700 (900 )
هر کیلو خاموت مهندسی 10 02 دی 13700 (900 )
میلگردخاموت سایز 8 مهندسی آنالیز A2 کیلوگرم کارخانه 03 مرداد 10800
میلگردخاموت سایز 10 مهندسی آنالیز A2 کیلوگرم کارخانه 03 مرداد 10300
خاموت 8 مهندسی کیلوگرم بنگاه تهران 05 مرداد 10800
خاموت 10 مهندسی کیلوگرم بنگاه تهران 05 مرداد 10300