2 محصول یافت شد

نام کارخانه وزن شاخه زمان آخرین قیمت
هر کیلو خاموت سنجاقی 10 - - 02 دی 13700 (800 )
هر کیلو خاموت سنجاقی 8 - - 02 دی 14800 (900 )