7 محصول یافت شد

نام کارخانه سایز واحد فروش استاندارد محل بارگیری زمان آخرین قیمت
خاموت 8 (A2) 8 کیلوگرم A2 بنگاه تهران 30 دی 13900 (-100 )
خاموت 10 (A2) 10 کیلوگرم A2 بنگاه تهران 30 دی 13250 (-100 )
خاموت 8 6 کیلوگرم A1 بنگاه تهران 05 مرداد 10700
هر کیلو خاموت 8 02 دی 14700 (900 )
هر کیلو خاموت 10 02 دی 13600 (800 )
خاموت 8 کیلوگرم بنگاه تهران 05 مرداد 10700
خاموت 10 کیلوگرم بنگاه تهران 05 مرداد 10200