تیرآهن

قیمت تیرآهن

تیرآهن یکی از مهمترین پروفیل های استفاده شده در سازه های ساختمانی و صنعتی است که وظیفه آن تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی است.

471 محصول یافت شد

نام کارخانه سایز واحد طول شاخه محل تحویل وزن تقریبی زمان آخرین قیمت
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 18 شاخه 12 متری بنگاه تهران 230 04 دی 30000000 (-300000 )
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 14 شاخه 12 متری بنگاه تهران 155 04 دی 21800000 (-200000 )
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 16 شاخه 12 متری بنگاه تهران 190 04 دی 25800000 (-200000 )
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 20 شاخه 12 متری بنگاه تهران 275 04 دی 36000000 (-500000 )
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 27 شاخه 12 متری بنگاه تهران 435 04 دی 79500000 (500000 )
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 24 شاخه 12 متری بنگاه تهران 370 04 دی 57500000 (1000000 )
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 22 شاخه 12 متری بنگاه تهران 320 03 دی 40500000 (500000 )
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 30 شاخه 12 متری بنگاه تهران 500 04 دی 119500000 (-500000 )
تیرآهن 16 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو 16 شاخه 12 متری بنگاه تهران 170 03 دی 23500000 (800000 )
تیرآهن 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو 14 شاخه 12 متری بنگاه تهران 140 03 دی 18000000 (300000 )
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 24 شاخه 12 متری بنگاه اصفهان 370 03 دی 56400000 (500000 )
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 14 شاخه 12 متری بنگاه اصفهان 155 03 دی 22200000 (600000 )
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 20 شاخه 12 متری بنگاه اصفهان 275 03 دی 35400000 (-200000 )
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 18 شاخه 12 متری بنگاه اصفهان 230 03 دی 30400000 (800000 )
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 16 شاخه 12 متری بنگاه اصفهان 190 03 دی 25900000 (300000 )
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 12 شاخه 12 متری بنگاه تهران 125 25 آذر 31000000 (1000000 )
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 27 شاخه 12 متری بنگاه اصفهان 435 03 دی 79900000 (2000000 )
تیرآهن 20 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو 20 شاخه 12 متری بنگاه تهران 260 03 دی 32000000 (300000 )
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 22 شاخه 12 متری بنگاه اصفهان 320 03 دی 40400000 (500000 )
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان ذوب آهن اصفهان 30 شاخه 12 متری بنگاه اصفهان 500 02 دی 120000000 (10100000 )
تیرآهن 22 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو 22 شاخه 12 متری بنگاه تهران 310 08 آذر 38400000 (200000 )
تیرآهن 18 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو 18 شاخه 12 متری بنگاه تهران 210 08 آذر 24000000 (200000 )
تیرآهن 24 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو 24 شاخه 12 متری بنگاه تهران 360 08 آذر 45200000 (200000 )
تیرآهن 16 اهواز 12 متری IPE تهران نورد فولاد تهران 16 شاخه 12 متری بنگاه تهران - 03 دی 23800000 (800000 )
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن اصفهان 18 کیلوگرم 12 متری کارخانه 230 29 دی 131000 (-7500 )
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن اصفهان 16 کیلوگرم 12 متری کارخانه 190 29 دی 131000 (-11000 )
تیرآهن 14 اهواز 12 متری IPE تهران نورد فولاد تهران 14 شاخه 12 متری بنگاه تهران - 02 آذر 13300000 (-1200000 )
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن اصفهان 14 کیلوگرم 12 متری کارخانه 155 29 دی 131000 (-9000 )
تیرآهن 18 اهواز 12 متری IPE تهران نورد فولاد تهران 18 شاخه 12 متری بنگاه تهران - 03 دی 28000000 (300000 )
تیرآهن 18 ماهان 12 متری بنگاه تهران ماهان 18 شاخه 12 متری بنگاه تهران 210 30 شهریور 26800000 (-200000 )
تیرآهن 14 ماهان 12 متری بنگاه تهران ماهان 14 شاخه 12 متری بنگاه تهران 120 27 شهریور 16500000 (500000 )
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن اصفهان 22 کیلوگرم 12 متری کارخانه 320 29 دی 126000 (-2000 )
تیرآهن 16 ماهان 12 متری بنگاه تهران ماهان 16 شاخه 12 متری بنگاه تهران 170 30 شهریور 22800000 (-200000 )
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن اصفهان 24 کیلوگرم 12 متری کارخانه 370 19 آذر 145500 (9000 )
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن اصفهان 20 کیلوگرم 12 متری کارخانه 275 29 دی 129000 (-6000 )
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن اصفهان 27 کیلوگرم 12 متری کارخانه 435 29 دی 151000 (-18500 )
تیرآهن 14 کرمانشاه 12 متری IPE تهران فولاد کرمانشاه 14 شاخه 12 متری بنگاه تهران 140 30 شهریور 16000000 (-200000 )
تیرآهن 10 ترک 12 متری IPE تهران نورد فولاد تهران 10 شاخه 12 متری بنگاه تهران 100 15 آذر 24000000 (500000 )
تیرآهن IPE 8 ترک 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 8 شاخه 12 متری بنگاه تهران - 02 دی 14000000 (500000 )
تیرآهن IPE 10 ترک 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 10 شاخه 12 متری بنگاه تهران 65 15 آذر 20000000 (1500000 )
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 27 - شاخه بنگاه اصفهان 435 01 بهمن 64900000 (-1500000 )
تیرآهن 16 اهواز 12 متری IPE تهران نورد فولاد تهران 16 - شاخه بنگاه تهران - 01 بهمن 22500000 (-200000 )
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 18 - شاخه بنگاه تهران 230 30 دی 29700000 (-300000 )
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 16 - شاخه بنگاه تهران 190 01 بهمن 25600000 (-100000 )
تیرآهن 16 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو 16 - شاخه بنگاه تهران 170 01 بهمن 22500000 (-200000 )
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 20 - شاخه بنگاه تهران 275 29 دی 35500000 (-500000 )
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 14 - شاخه بنگاه تهران 155 01 بهمن 19900000 (-100000 )
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 16 - شاخه بنگاه اصفهان 190 01 بهمن 25500000 (-100000 )
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 24 - شاخه بنگاه تهران 370 01 بهمن 62000000 (-1500000 )
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 27 - شاخه بنگاه تهران 435 01 بهمن 66000000 (-500000 )
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 22 - شاخه بنگاه تهران 320 30 دی 40000000 (-500000 )
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 14 - شاخه بنگاه اصفهان 155 01 بهمن 19800000 (-100000 )
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 22 - شاخه بنگاه اصفهان 320 30 دی 39900000 (-500000 )
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 20 - شاخه بنگاه اصفهان 275 29 دی 35400000 (-500000 )
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 24 - شاخه بنگاه اصفهان 370 01 بهمن 61900000 (-1500000 )
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن اصفهان 18 - شاخه بنگاه اصفهان 230 30 دی 29600000 (-300000 )
تیرآهن 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو 14 - شاخه بنگاه تهران 140 01 بهمن 17300000 (-200000 )
تیرآهن 20 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو 20 - شاخه بنگاه تهران 260 01 بهمن 30300000 (-400000 )
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان ذوب آهن اصفهان 30 - شاخه بنگاه اصفهان 500 27 دی 149900000 (-5100000 )
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن اصفهان 30 - شاخه بنگاه تهران 500 25 دی 150000000 (-5000000 )
تیرآهن IPE 10 ترک 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 10 شاخه 12 متری بنگاه تهران 75 15 آذر 22000000 (2000000 )
تیرآهن 18 اهواز 12 متری IPE تهران نورد فولاد تهران 18 - شاخه بنگاه تهران - 01 بهمن 27700000 (-800000 )
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن اصفهان 12 کیلوگرم 12 متری کارخانه 135 08 آذر 223000 (-2000 )
تیرآهن 14 ترک 12 متری IPE تهران 14 شاخه 12 متری بنگاه تهران 100 14 تیر 10500000 (500000 )
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن اصفهان 30 کیلوگرم 12 متری کارخانه 500 04 آذر 181500 (-1000 )
تیرآهن IPE 45 ترک 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 45 کیلوگرم 12 متری بنگاه تهران 930 24 دی 435000 (-10000 )
تیرآهن IPE 60 ترک 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 60 کیلوگرم 12 متری بنگاه تهران 1430 24 دی 410000 (-10000 )
تیرآهن IPE 33 ترک 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 33 کیلوگرم 12 متری بنگاه تهران 590 24 دی 410000 (-10000 )
تیرآهن IPE 50 ترک 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 50 کیلوگرم 12 متری بنگاه تهران 1080 24 دی 410000 (-10000 )
تیرآهن IPE 36 ترک 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 36 کیلوگرم 12 متری بنگاه تهران 680 24 دی 410000 (-10000 )
تیرآهن IPE 40 ترک 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 40 کیلوگرم 12 متری بنگاه تهران 780 24 دی 410000 (-10000 )
تیرآهن IPE 55 ترک 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 55 کیلوگرم 12 متری بنگاه تهران 1280 24 دی 410000 (-10000 )
تیرآهن 14 فایکو 12 متری کارخانه فایکو 14 شاخه 12 متری کارخانه 140 16 اردیبهشت 8850000 (200000 )
تیرآهن IPE 12 ترک 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 12 شاخه 12 متری بنگاه تهران 80 15 آذر 22000000 (500000 )
تیرآهن IPE 33 کره 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 33 کیلوگرم 12 متری بنگاه تهران 590 24 دی 410000 (-10000 )
تیرآهن IPE 45 کره 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 45 کیلوگرم 12 متری بنگاه تهران 930 24 دی 410000 (-10000 )
تیرآهن IPE 36 کره 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 36 کیلوگرم 12 متری بنگاه تهران 680 24 دی 410000 (-10000 )
تیرآهن IPE 40کره 12 متری بنگاه تهران نورد فولاد تهران 40 کیلوگرم 12 متری بنگاه تهران 780 24 دی 410000 (-10000 )
تیرآهن 16 فایکو 12 متری کارخانه فایکو 16 شاخه 12 متری کارخانه 170 22 اردیبهشت 12070000 (250000 )
تیرآهن 14 ناب تبریز 12 متری کارخانه ناب تبریز 14 شاخه 12 متری کارخانه 130 01 بهمن 7300000 (-1660000 )