440 محصول یافت شد

نام کارخانه عرض حالت آلیاژ تحویل ضخامت زمان آخرین قیمت
تسمه 3 فولاد مبارکه عرض 20 میلی متر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 20 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 3 21 دی 240000 (10000 )
تسمه 3 ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران - ماشینکاری - بنگاه تهران 3 21 دی 240000 (10000 )
تسمه 3 فولاد مبارکه عرض 55 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 55 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 3 21 دی 240000 (10000 )
تسمه 3 فولاد مبارکه عرض 25 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 25 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 3 21 دی 240000 (10000 )
تسمه 6 فولاد مبارکه عرض 55 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 55 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 6 25 آذر 180000 (-24500 )
تسمه 6 فولاد مبارکه عرض 45 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 45 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 6 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 6 فولاد مبارکه عرض 25 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 25 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 6 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 6 فولاد مبارکه عرض 50 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 50 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 6 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 6 فولاد مبارکه عرض 35 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 35 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 6 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 3 فولاد مبارکه عرض 45 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 45 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 3 21 دی 240000 (10000 )
تسمه 6 عرض 80 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 6 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 3 فولاد مبارکه عرض 60 ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 60 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 3 21 دی 240000 (10000 )
تسمه 3 فولاد مبارکه عرض 50 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 50 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 3 21 دی 240000 (10000 )
تسمه 6 فولاد مبارکه عرض 40 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 40 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 6 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 3 فولاد مبارکه عرض 30 میلی متر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 30 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 3 21 دی 240000 (10000 )
تسمه 3 فولاد مبارکه عرض 40 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 40 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 3 21 دی 240000 (10000 )
تسمه 6 فولاد مبارکه عرض 20 میلی متر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 20 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 6 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 6 فولاد مبارکه عرض 30 میلی متر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 30 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 6 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 6 عرض 100 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 100 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 6 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 3 فولاد مبارکه عرض 35 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 35 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 3 21 دی 240000 (10000 )
تسمه 8 عرض 50 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 8 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 4 فولاد مبارکه عرض 30 میلی متر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 30 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 4 21 دی 230000 (10000 )
تسمه 6 فولاد مبارکه عرض 60 ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 60 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 6 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 8 عرض 40 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 8 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 8 عرض 60 میلی متر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 8 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 8 عرض 120 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 120 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 8 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 8 عرض 30 میلی متر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 30 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 8 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 4 فولاد مبارکه عرض 40 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 40 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 4 21 دی 230000 (10000 )
تسمه 4 فولاد مبارکه عرض 25 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 25 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 4 21 دی 230000 (10000 )
تسمه 4 فولاد مبارکه عرض 20 میلی متر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 20 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 4 21 دی 230000 (10000 )
تسمه 4 فولاد مبارکه عرض 50 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 50 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 4 21 دی 230000 (10000 )
تسمه 4 فولاد مبارکه عرض 45 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 45 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 4 21 دی 230000 (10000 )
تسمه 4 فولاد مبارکه عرض 60 ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 60 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 4 21 دی 230000 (10000 )
تسمه 8 عرض 80 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 8 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 4 فولاد مبارکه عرض 35 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 35 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 4 21 دی 230000 (10000 )
تسمه 8 عرض 100 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 100 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 8 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 6 فولاد مبارکه عرض 60 ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 60 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 6 27 آبان 152000 (-8000 )
تسمه 5 عرض 80 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 5 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 10 عرض 100 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 100 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 10 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 4 فولاد مبارکه عرض 55 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 55 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 4 21 دی 230000 (10000 )
تسمه 5 فولاد مبارکه عرض 50 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 50 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 5 25 آذر 180000 (30000 )
تسمه 10 عرض 120 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 120 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 10 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 5 فولاد مبارکه عرض 45 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 45 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 5 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 10 عرض 60 میلی متر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 60 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 10 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 10 عرض 80 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 80 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 10 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 10 عرض 40 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 40 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 10 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 5 عرض 100 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 100 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 5 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 5 فولاد مبارکه عرض 40 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 40 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 5 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 5 فولاد مبارکه عرض 80 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 80 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 5 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 5 فولاد مبارکه عرض 55 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 55 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 5 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 5 فولاد مبارکه عرض 60 ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 60 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 5 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 5 فولاد مبارکه عرض 30 میلی متر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 30 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 5 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 10 عرض 50 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 50 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 10 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 5 فولاد مبارکه عرض 35 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 35 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 5 25 آذر 180000 (25000 )
تسمه 5 فولاد مبارکه عرض 20 میلی متر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 20 میلی متر ماشینکاری - بنگاه تهران 5 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 5 فولاد مبارکه عرض 25 میلیمتر ماشینکاری بنگاه تهران فولاد مبارکه عرض 25 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه تهران 5 25 آذر 180000 (20000 )
تسمه 5 عرض 30 میلی متر نوردی بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 30 میلی متر نوردی - بنگاه تهران 5 21 دی 140000 (5000 )
تسمه 5 عرض 40 میلیمتر نوردی بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 40 میلیمتر نوردی - بنگاه تهران 5 21 دی 140000 (5000 )
تسمه 5 عرض 60 نوردی بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 60 میلی متر نوردی - بنگاه تهران 5 21 دی 140000 (5000 )
تسمه 5 عرض 50 میلیمتر نوردی بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 50 میلیمتر نوردی - بنگاه تهران 5 21 دی 140000 (5000 )
تسمه 5 عرض 20 میلی متر نوردی بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 20 میلی متر نوردی - بنگاه تهران 5 21 دی 140000 (5000 )
تسمه 5 عرض 25 میلیمتر نوردی بنگاه تهران نورد فولاد تهران عرض 25 میلیمتر نوردی - بنگاه تهران 5 21 دی 140000 (5000 )
تسمه 40 نوردی بنگاه تهران نورد فولاد تهران - نوردی - بنگاه تهران 40 21 دی 140000 (5000 )
تسمه 5 عرض 30 میلی متر فابریک کارخانه عرض 30 میلی متر فابریک - کارخانه 5 30 دی 167500 (-7000 )
تسمه 3 عرض 55 میلیمتر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 55 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 3 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 3 عرض 120 میلیمتر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 120 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 3 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 3 عرض 45 میلیمتر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 45 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 3 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 4 عرض 40 میلیمتر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 40 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 4 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 4 عرض 35 میلیمتر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 35 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 4 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 3 عرض 60 میلی متر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 60 میلی متر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 3 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 4 عرض 55 میلیمتر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 55 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 4 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 3 عرض 25 میلیمتر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 25 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 3 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 4 عرض 20 میلی متر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 20 میلی متر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 4 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 3 عرض 50 میلیمتر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 50 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 3 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 5 عرض 20 میلی متر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 20 میلی متر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 5 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 3 عرض 35 میلیمتر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 35 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 3 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 4 عرض 100 میلیمتر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 100 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 4 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 4 عرض 45 میلیمتر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 45 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 4 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 4 عرض 60 میلی متر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 60 میلی متر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 4 31 فروردین 91000 (-4500 )
تسمه 4 عرض 120 میلیمتر ماشینکاری بنگاه اصفهان اصفهان عرض 120 میلیمتر ماشینکاری - بنگاه اصفهان 4 31 فروردین 91000 (-4500 )